Tin tức & sự kiện

13/11/2023

Một doanh nghiệp ngành y tế chuẩn bị chào bán cổ phiếu với tỷ lệ 210%

10/09/2023

BCTC 2022 YTC - Lợi nhuận bứt phá gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 32 tỷ đồng.

30/08/2023

YTC: CBTT NQ HĐQT v/v thông qua khoản vay trung dài hạn với tổ chức có liên quan của Công ty

31/07/2023

YTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/07/2023

YTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/06/2023

Cổ phiếu YTC thoát diện hạn chế giao dịch

Theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cổ phiếu của CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (YTECO, UPCoM: YTC) sẽ được đưa ra khỏi diện hạn chế giao dịch từ ngày 27/06/2023.

26/06/2023

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện hạn chế giao dịch

26/06/2023

YTC: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu YTC trên hệ thống giao dịch UPCoM

26/06/2023

YTC: Quyết định về việc đưa ra khỏi diện hạn chế giao dịch

21/06/2023

YTC: Thay đổi nhân sự

20/06/2023

YTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/06/2023

YTC: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

16/06/2023

YTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/06/2023

YTC: Báo cáo thường niên 2022

29/05/2023

YTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/05/2023

YTC: YTECO đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quốc Việt – Phó Chủ tịch HĐQT

24/05/2023

Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

24/05/2023

YTC: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu YTC trên hệ thống giao dịch UPCoM

24/05/2023

YTC: Quyết định đưa vào diện hạn chế giao dịch

22/05/2023

YTC: Báo cáo tài chính năm 2022