Tin tức & sự kiện

01/09/2022

YTC: Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

30/07/2022

YTC: Thay đổi nhân sự

30/07/2022

YTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

YTC: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Đặng Phước Tú - Thành viên Hội đồng quản trị

22/07/2022

YTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/07/2022

YTC: Ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2022

26/05/2022

YTC: Thay đổi nhân sự

25/05/2022

YTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/04/2022

YTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

YTC: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

YTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/04/2022

YTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

YTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu YTC của CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 18/04/2022 (Chi tiết sẽ thông báo trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp.
          - Nội dung họp: + Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua báo cáo tài chính 2021; Báo cáo của HĐQT 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát 2021; Kế hoạch kinh doanh 2022; Thù lao HĐQT & BKS năm 2021 & Kế hoạch 2022; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022; Việc từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT & bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thay thế; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

07/03/2022

YTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/02/2022

YTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/02/2022

YTC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

12/01/2022

YTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/12/2021

YTC: Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh năm 2021

23/12/2021

YTC: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch