00:04, 12/03/2022

A32: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu A32 của CTCP 32 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến cuối Tháng 4/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: CTCP 32-170 Quang Trung, Phường 10. Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

  HNX