ACE: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

ACE: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACE của CTCP Bê tông Ly tâm An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/05/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Giám đốc, báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các vấn đề liên quan khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau

HNX