ACE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

ACE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACE của CTCP Bê tông Ly tâm An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2,500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: + Đợt 1 : ngày 20/09/2023 thanh toán 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1,500 đồng)
+ Đợt 2 : ngày 20/10/2023 thanh toán 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1,000 đồng)
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20/09/2023 (đợt 1) và ngày 20/10/2023 (đợt 2) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

HNX