ACE: Nghị quyết HĐQT về chấp thuận hợp đồng bán hàng với bên liên quan là Công ty CP Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hoà

ACE: Nghị quyết HĐQT về chấp thuận hợp đồng bán hàng với bên liên quan là Công ty CP Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hoà

.

HNX

Tài liệu đính kèm