07:58, 13/07/2022

AGP: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1,000,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Uyên Nguyên
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: AGP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,673,452 CP (tỷ lệ 14.88%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/07/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/08/2022.

  HNX