ALV: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phương Tiến Dũng

ALV: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phương Tiến Dũng

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phương Tiến Dũng
- Mã chứng khoán: ALV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 262,608 CP (tỷ lệ 4.64%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 20,800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 283,408 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.01%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 25/10/2022.

HNX