Báo cáo lương thưởng của lãnh đạo không đúng quy định, một doanh nghiệp bất động sản bị phạt nặng

Ngày 09/01/2024, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 30/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco).

Theo đó, Hodeco bị phạt 60 triệu đồng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hodeco cũng bị phạt 85 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo đại Hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. Công ty không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm 2021.

Hodeco còn bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty công bố thông tin sai lệch về số liệu tỷ lệ sở hữu trình bày tại thuyết minh Báo cáo tài chính riêng năm 2022, cụ thể: Công ty sở hữu 100% Công ty TNHH MTV Quản lý Bất động sản và Dịch vụ Hodeco nhưng thuyết minh về Đầu tư tài chính dài hạn tạ trang 29 ghi nhận Công ty sở hữu 80% (tương đương 08 tỷ đồng) công ty con nêu trên.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với 03 hành vi vi phạm là 235.000.000 đồng.

Trước đó, ngày 11/01/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.

Đầu tư Sao Thái Dương bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch. Công ty công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 2 năm 2022 và Quý 4 năm 2022 có nội dung sai lệch ở chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét và báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với nội dung sai lệch trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 2 năm 2022 và Quý 4 năm 2022.

Phạt tiền 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố thông tin trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK Tp. HCM các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất các Quý: Quý 4 năm 2022, Quý 2 năm 2023, Quý 3 năm 2023).

Tổng mức phạt tiền là: 267.500.000 đồng.

Trong cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Việt với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Cụ thể, công ty này bị phạt 85 triệu đồng do không duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ (Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Việt (Công ty) không ban hành các quy định, thủ tục và bố trí nhân sự để duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ theo quy định.

Đối với hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán (Công ty đã được chấp thuận là công ty đại chúng theo văn bản số 758/UBCK-QLPH ngày 04/10/2007 của UBCKNN. Tuy nhiên, Công ty không thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, công ty bị phạt 350 triệu. 

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Xem thêm tại vneconomy.vn