Bảo hiểm Bảo Minh chốt quyền chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15% 

Ngày 31/05/2022, Tổng CTCP Bảo Minh (HOSE: BMI) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/05/2021.

Bảo hiểm Bảo Minh chốt quyền chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15% 

Ngày 31/05/2022, Tổng CTCP Bảo Minh (HOSEBMI) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/05/2021.

Cụ thể, BMI chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%/cp (tương ứng 01 cp được nhận 1,500 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 30/06/2022.

Với gần 110 triệu cp đang lưu hành, ước tính BMI sẽ phải chi hơn 164 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

Diễn biến giá BMI từ đầu năm 2022 đến phiên 17/05/2022

Trên thị trường, giá cổ phiếu BMI đóng cửa phiên 17/05 ở mức 30,000 đồng/cp, giảm 31% so với đầu năm 2022.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý 1/2022, mặc dù hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BMI có lợi nhuận tăng đến 45% nhưng lợi nhuận ròng chỉ xấp xỉ cùng kỳ năm 2021, ở mức hơn 71 tỷ đồng.

Nguyên nhân do đầu tư tài chính của BMI không khả quan trong quý 1, với doanh thu giảm 29% và chi phí tăng 6%, khiến lợi nhuận đầu tư tài chính giảm 39% so cùng kỳ, còn gần 39 tỷ đồng.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BMI giảm 27% so cùng kỳ, chủ yếu do tăng các khoản phải thu.

Năm 2022, BMI đặt mục tiêu đạt 340 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 11% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch này, Công ty đã thực hiện được 26% mục tiêu lợi nhuận sau quý đầu năm.

Khang Di

FILI