BAX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAX của CTCP Thống Nhất như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến 8 giờ 30. ngày 16/04/2024 (thứ 5)
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
+ Báo cáo các hoạt động quản trị doanh nghiệp của HĐQT;
+ Báo cáo thẩm định của BKS về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Tờ trình Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023. phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
          - Nội dung họp: + Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029
+ Tờ trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2029
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm tại hnx.vn