BCE: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng với người có liên quan

BCE: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng với người có liên quan

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng với người có liên quan như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm