BCF: Ngày 10/08/2023, ngày giao dịch đầu tiên 4,452,768 cổ phiếu niêm yết bổ sung

BCF: Ngày 10/08/2023, ngày giao dịch đầu tiên 4,452,768 cổ phiếu niêm yết bổ sung

HNX

Tài liệu đính kèm