BCTC 1/2024 TCK - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 1,77 tỷ đồng quý I.

  • Báo cáo tài chính Q1/2024 của Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP cho thấy doanh thu đạt 43,08 tỷ đồng, giảm 52,26%.
  • Giá vốn giảm 60,17%.
  • Chi phí tài chính tăng 42,4%, trong đó chi phí lãi vay tăng 181,26%.
  • Chi phí quản lý tăng 13,02%, chi phí bán hàng giảm 1,73%.
  • Lợi nhuận sau thuế âm 1,77 tỷ đồng, tăng 15,62%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây