BCTC 2022 HTW - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 11 tỷ đồng.


  • Doanh thu công ty tăng trưởng 10,07% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 8,17% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu chi phí sản xuất theo yếu tố, thay đổi chính chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, giảm 100% so với cùng kỳ. Từ đó kéo theo lợi nhuận gộp sẽ tăng 14,3% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính giảm 11,32% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 11,32% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 15,38% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng tăng 4,14% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 8,3% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giảm 47,16% so với cùng kỳ.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây