BCTC 2022 KHA - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 41 tỷ đồng.


  • Doanh thu công ty tăng trưởng 15,03% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 91,25% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu chi phí sản xuất theo yếu tố, thay đổi chính chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, tăng 625,57% so với cùng kỳ. Từ đó kéo theo lợi nhuận gộp sẽ giảm 15,27% so với năm trước.
  • Tình hình kiểm soát hoạt động kinh doanh trong năm: Vòng quay hàng tồn kho tăng so với năm trước, năm 2022 ở mức 233.95, năm 2021 ở mức 162.21. Vòng quay các khoản phải thu giảm so với năm trước, năm 2022 ở mức 0.08, năm 2021 ở mức 0.52.

  • Chi phí bán hàng tăng 26,83% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 23,09% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 141 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây