BCTC 2022 SCJ - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 5 tỷ đồng.


  • Doanh thu công ty tăng trưởng 13,88% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 12,45% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu chi phí sản xuất theo yếu tố, thay đổi chính chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, tăng 100,71% so với cùng kỳ. Từ đó kéo theo lợi nhuận gộp sẽ tăng 22,46% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính tăng 23,59% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 22,86% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 1,26% tăng so với cùng kỳ.
  • Tình hình kiểm soát hoạt động kinh doanh trong năm: Vòng quay hàng tồn kho tăng so với năm trước, năm 2022 ở mức 5.82, năm 2021 ở mức 5.46. Vòng quay các khoản phải thu giảm so với năm trước, năm 2022 ở mức 13.11, năm 2021 ở mức 32.32.

  • Chi phí bán hàng giảm 19,26% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 40,58% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 378 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây