BCTC 2023 SCJ - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 8 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 1,94% trong khi giá vốn tăng 0,73%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, đẩy lợi nhuận gộp giảm 16,58%.
  • Chi phí tài chính giảm 19,16%, trong đó chi phí lãi vay giảm 19,56%.
  • Vốn điều lệ tăng 52,86%.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng lên 6.3, vòng quay các khoản phải thu giảm xuống 12.58.
  • Chi phí bán hàng giảm 31,44%, chi phí quản lý giảm 7,77%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây