BCTC 2022 SDP - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 7 tỷ đồng.


  • Doanh thu công ty tăng trưởng 389,12% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 394,97% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu chi phí sản xuất theo yếu tố, thay đổi chính chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, giảm 23,61% so với cùng kỳ. Từ đó kéo theo lợi nhuận gộp sẽ tăng 273,7% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính giảm 53,26% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 22,39% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 19,58% tăng so với cùng kỳ.
  • Tình hình kiểm soát hoạt động kinh doanh trong năm: Vòng quay hàng tồn kho tăng so với năm trước, năm 2022 ở mức 0.99, năm 2021 ở mức 0.18. Vòng quay các khoản phải thu tăng so với năm trước, năm 2022 ở mức 0.25, năm 2021 ở mức 0.05.

  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 111 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây