BCTC Quý 4/2023 SDP - Doanh nghiệp lỗ 6,11 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần SDP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 30,13% và giá vốn giảm 23,29% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 34,98% so với cùng kỳ, đạt mức âm 2,21 tỷ đồng.
  • Tính tổng cộng cho cả năm 2023, doanh thu đạt 53,93 tỷ đồng, tăng 10,11% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt mức âm 6,11 tỷ đồng, tăng 6,53% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 0,62% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 0,4% so với cùng kỳ.
  • Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị nguyên giá đạt 27,57 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty cũng duy trì vốn điều lệ ở mức 111,14 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 1.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây