BCTC 2023 SDP - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 7 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 10,11% trong năm so với cùng kỳ, nhưng giá vốn tăng nhanh hơn với mức 29,07%.
  • Chi phí nguyên vật liệu biến động mạnh nhất, giảm đến 97,26% so với cùng kỳ, dẫn đến giảm lợi nhuận gộp đến 485,64% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính giảm 6,7%, trong đó chi phí lãi vay giảm 6,73%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 24,01% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 111 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước, lần lượt là 2.23 và 0.28 so với 0.99 và 0.25 của năm trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây