BCTC 2022 TNW - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 30,84% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.


  • Doanh thu công ty giảm 4,12% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 20,45% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu chi phí sản xuất theo yếu tố, thay đổi chính chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, giảm 23,82% so với cùng kỳ. Từ đó kéo theo lợi nhuận gộp sẽ tăng 9,85% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính tăng 99,16% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 6,89% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 75,16% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng giảm 4,94% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý giảm 8,22% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 160 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây