BCTC 2023 TNW - Một năm đi lùi, công ty lỗ 6 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 17,78% trong kỳ này, tuy nhiên giá vốn tăng nhanh hơn đáng kể, lên đến 81,23%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu là yếu tố chính biến động nhiều nhất, giảm 1,24% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 21,54%.
  • Chi phí tài chính tăng mạnh 89,05%, trong đó chi phí lãi vay thậm chí tăng đến 346,57%.
  • Công ty đã giảm số dư nợ vay 7,38% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 160 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 69,69% trong khi chi phí quản lý tăng 85,45% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây