BCTC 2022 TTP - Lợi nhuận bứt phá gấp 6 lần so với cùng kỳ, đạt 46 tỷ đồng.


  • Doanh thu công ty tăng trưởng 1,65% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 2,1% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu chi phí sản xuất theo yếu tố, thay đổi chính chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, giảm 9,87% so với cùng kỳ. Từ đó kéo theo lợi nhuận gộp sẽ tăng 91,67% so với năm trước.
  • Tình hình kiểm soát hoạt động kinh doanh trong năm: Vòng quay hàng tồn kho giảm so với năm trước, năm 2022 ở mức 5.47, năm 2021 ở mức 5.95. Vòng quay các khoản phải thu giảm so với năm trước, năm 2022 ở mức 5.0, năm 2021 ở mức 5.03.

  • Chi phí bán hàng giảm 1,5% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý giảm 18,31% so với cùng kỳ.