BCTC 2023 AFX - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 27 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 32,63%, vượt giá vốn tăng 30,15%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 9,81%, lợi nhuận gộp tăng 130,04%.
  • Chi phí tài chính tăng 98,22%, trong đó chi phí lãi vay tăng 124,25%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 350 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 14.47 xuống 13.5, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 3.29 xuống 2.75.
  • Chi phí bán hàng giảm 25,71%, chi phí quản lý giảm 21,35%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây