BCTC 2023 AME - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 1,69% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu của công ty tăng 0,09% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 0,3%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất trong năm, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 3,54% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính tăng 14,78%, trong đó chi phí lãi vay tăng 15,52%.
  • Công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 75,71% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 652 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây