BCTC 2023 APF - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 171 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 9,21% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 4,08%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 41,29%.
  • Chi phí tài chính giảm 7,3%, trong đó chi phí lãi vay giảm 4,95%.
  • Vốn điều lệ tăng 15%.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 35,6% và chi phí quản lý giảm 8,32%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây