BCTC 2023 ARM - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 4 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 13,24% trong khi giá vốn tăng chậm hơn 12,36.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, đẩy lợi nhuận gộp tăng 18,07%.
  • Chi phí tài chính tăng 87,36%, trong đó chi phí lãi vay tăng 88,28%.
  • Số dư vay tăng 511,86%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 31 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng lên 15,35, trong khi vòng quay các khoản phải thu giảm xuống 1,67.
  • Chi phí bán hàng tăng 29,75% và chi phí quản lý tăng 2,81%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây