BCTC 2023 ASG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 4 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 3,01% trong khi giá vốn tăng 3,47%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, đẩy lợi nhuận gộp giảm 31,73%.
  • Chi phí tài chính giảm 13,72%, trong đó chi phí lãi vay tăng 2,42%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 4%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 757 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và các khoản phải thu giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 47,72% và chi phí quản lý giảm 11,78%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây