BCTC 2023 BSD - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 3 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 7,65%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 9,4%.
  • Chi phí tài chính giảm 16,95%, trong đó chi phí lãi vay giảm 7,6%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 5,4%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 30 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 35,42%, trong khi chi phí quản lý tăng 19,64%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây