BCTC 2023 BSQ - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 101 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 3,79% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 1,65%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất trong năm, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 21,96%.
  • Chi phí tài chính tăng 69,05%, trong đó chi phí lãi vay tăng 22,93%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 50,26%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 450 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 10,46%, chi phí quản lý tăng 2,42%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây