BCTC 2023 BTW - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 6,76% so với cùng kỳ, đạt 44 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 13,03%, trong khi giá vốn tăng 9,02%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, đẩy lợi nhuận gộp tăng 20,44%.
  • Chi phí tài chính giảm 4,41%, công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 22,47%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 94 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm, vòng quay các khoản phải thu tăng.
  • Chi phí bán hàng tăng 43,52%, chi phí quản lý tăng 10,84%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây