BCTC 2023 C4G - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 130 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 3,58% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 4,44%.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 1,49%.
  • Chi phí tài chính giảm 0,43%, trong đó chi phí lãi vay giảm 1,94% và công ty đã giảm số dư nợ vay 17,55%.
  • Vốn điều lệ tăng 59%.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng, còn vòng quay các khoản phải thu giảm.
  • Chi phí bán hàng giảm mạnh 53,84% trong khi chi phí quản lý tăng 29,15%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây