BCTC 2023 CBI - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 22,77% trong khi giá vốn tăng 25,56%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 20,04%.
  • Chi phí tài chính giảm 0,11%, trong đó chi phí lãi vay tăng 1,52%.
  • Số dư vay giảm 14,89% sau khi công ty trả nợ vay.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 430 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 40,51% và chi phí quản lý giảm 14,66%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây