BCTC 2023 CC1 - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 1,24% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu của công ty giảm 12,81% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 11,05.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 33,87%.
  • Chi phí tài chính tăng 12,04%, trong đó chi phí lãi vay tăng 16,15%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 36,63%.
  • Vốn điều lệ tăng 8,99%.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 5.51 xuống 5.49, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 0.93 xuống 0.72.
  • Chi phí bán hàng giảm 89,86%, chi phí quản lý tăng 83,28%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây