BCTC 2023 CC4 - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 34 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 125,64%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 129,57%.
  • Chi phí nguyên vật liệu sản xuất tăng mạnh nhất, đẩy lợi nhuận gộp tăng 84,96%.
  • Chi phí tài chính tăng đáng kể, trong đó chi phí lãi vay tăng 321,82%.
  • Công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 279,63%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 640 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây