BCTC 2023 CDP - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 9 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 0,59%, còn giá vốn tăng 0,67%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 0,41%.
  • Chi phí tài chính tăng 29,97%, trong đó chi phí lãi vay tăng 29,52%.
  • Số dư vay tăng 10,77%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 183 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 4,82%, chi phí quản lý tăng 16,45%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây