BCTC 2023 CMI - Một năm đi lùi, công ty lỗ 10 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 46,45% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 37,08.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 12,95%.
  • Chi phí tài chính giảm 2,42%, trong đó chi phí lãi vay giảm 0,26%.
  • Số dư vay tăng 0,63%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 160 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 68,54% trong khi chi phí quản lý tăng 75,99%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây