BCTC 2023 CMW - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 19,15% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu của công ty tăng 6,33% trong khi giá vốn chỉ tăng 1%.
  • Chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất, giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 18,33%.
  • Chi phí tài chính tăng 1,6%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 1,6%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 26,28%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 155 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 28,14% và chi phí quản lý tăng 16,19%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây