BCTC 2023 CSC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 53 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 68,46% và giá vốn giảm nhanh hơn 66,31 so với cùng kỳ.
  • Trọng cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 72,27%.
  • Chi phí tài chính giảm 26,27%, trong đó chi phí lãi vay tăng 22,2%.
  • Số dư vay tăng 3,32%.
  • Vốn điều lệ tăng 22%.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 0.71 xuống 0.22, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 3.94 xuống 1.19.
  • Chi phí bán hàng giảm 70,65% và chi phí quản lý giảm 19,93%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây