BCTC 2023 CST - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 280 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 23,9% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 25,08.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất trong năm, đẩy lợi nhuận gộp giảm 6,7%.
  • Chi phí tài chính giảm 23,75%, trong đó chi phí lãi vay giảm 23,75%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 15,93%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 428 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng lên 31.55, vòng quay các khoản phải thu giảm xuống 6.79.
  • Chi phí bán hàng tăng 0,35%, chi phí quản lý tăng 17,61%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây