BCTC 2023 CTW - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 1,5% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu của công ty tăng 3,51% trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 6,47%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất trong năm, giảm 26,44%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 0,04%.
  • Chi phí tài chính tăng 22,93%, trong đó chi phí lãi vay tăng 22,93% và số dư vay tăng 4,19%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 280 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 3.37 xuống còn 2.9, trong khi vòng quay các khoản phải thu tăng từ 12.13 lên 18.21.
  • Chi phí bán hàng giảm 8,93% và chi phí quản lý tăng 9,35%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây