BCTC 2023 DAH - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 4 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 84,48%, trong khi giá vốn tăng 64,12%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 2.279,16%.
  • Chi phí tài chính tăng 2.340,65%, trong đó chi phí lãi vay tăng 8,13%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 7,24%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 842 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 92,7%, chi phí quản lý tăng 231,33%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây