BCTC 2023 DLR - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 8,6% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 7,54.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 9,79%.
  • Chi phí tài chính giảm 35,78%, trong đó chi phí lãi vay giảm 35,78%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 26,22%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 45 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm, còn vòng quay các khoản phải thu tăng so với năm trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây