BCTC 2023 DNA - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 127 tỷ đồng, tăng 11,33% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty tăng 13,55%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 13,57%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 13,47%.
  • Chi phí tài chính giảm 4,29%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 4,29%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 10,64%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 563 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 2,97%, chi phí quản lý tăng 54,22%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây