BCTC 2023 DNP - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 9 lần so với cùng kỳ, đạt 40 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 1,47% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 2,35.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất trong năm, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 2,87%.
  • Chi phí tài chính tăng 4,67%, trong đó chi phí lãi vay tăng 6,29%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 4,63%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 1.189 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 6,96% và chi phí quản lý tăng 2%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây