BCTC 2023 DNW - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 321 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 1,68%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 3,63%.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu thay đổi do chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, giảm 7,86%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 1,76%.
  • Chi phí tài chính giảm 11,68%, trong đó chi phí lãi vay giảm 24,36%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 13,86%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 1.200 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 4,72%, chi phí quản lý tăng 3%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây