BCTC 2023 DWC - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 15 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 20,26% trong kỳ này, đồng thời giá vốn giảm chậm hơn 1,94%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 21,41%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 52,28%.
  • Chi phí tài chính tăng 40,41%, trong đó chi phí lãi vay tăng 116,73%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 3,65%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 315 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 3,58% và chi phí quản lý giảm 9,64%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây