BCTC 2023 EID - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 72 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 3,79%, trong khi giá vốn tăng 4,17%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 2,8%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 150 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho năm 2023 là 5.78, năm 2022 là 4.87.
  • Vòng quay các khoản phải thu năm 2023 là 18.1, năm 2022 là 11.49.
  • Chi phí bán hàng tăng 6,9%, chi phí quản lý tăng 8,41%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây