BCTC 2023 EIN - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 44 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 1,33% trong quý này, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 17,17%.
  • Chi phí nguyên vật liệu là yếu tố chính biến động nhiều nhất, giảm 100%, dẫn đến tăng lợi nhuận gộp 408,67%.
  • Chi phí tài chính giảm 36,89%, trong đó chi phí lãi vay giảm 36,89%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 4,81%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 454 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 0.58 xuống 0.53, vòng quay các khoản phải thu tăng từ 0.1 lên 0.14.
  • Chi phí bán hàng giảm 99,85%, chi phí quản lý giảm 16,2%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây