BCTC 2023 FGL - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 12 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 18,15%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 38,65%.
  • Trọng số lớn trong cơ cấu chi phí sản xuất là chi phí nguyên vật liệu, giảm mạnh 56,26%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 95,97%.
  • Chi phí tài chính tăng 5,55%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 5,55%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 11,74%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 147 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng mạnh 204,12%, trong khi chi phí quản lý giảm 5,87%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây